สื่อสิ่งพิมพ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ แผน และประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
รายงานวิเคราะห์ รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 60
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน
รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
ร่าง รายงานการประเมินองค์การมหาชนตามมาตรการ
ตัวชี้วัดตามแผนลัก สช ฉบับ3
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม คบ.ปีงบประมาณ 2560
งบการเงิน พ.ศ. 2559
ระเบียบสช.ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทำการล่วงเวลา ฉบับที่ 2 พ ศ 2557
ระเบียบสช.ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทำการล่วงเวลา
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

หน้า