สื่อสิ่งพิมพ์

หนังสือสาระจากการบรรยายการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
หนังสือเส้นทางสุขภาพดี วิถีไท โดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
หนังสือแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559
งานศึกษาวิจัยเรื่อง การอภิบาลระบบสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย
ตัวชี้วัดสุขภาวะตามธรรมนูญสุขภาพชุมชน ต.ชะแล้
จดหมายข่าว สานพลัง ฉบับที่ 14
จดหมายข่าว สานพลัง ฉบับที่ 1
จดหมายข่าว สานพลัง ฉบับที่ 2
จดหมายข่าว สานพลัง ฉบับที่ 3
จดหมายข่าว สานพลัง ฉบับที่ 4
จดหมายข่าว สานพลัง ฉบับที่ 5
จดหมายข่าว สานพลัง ฉบับที่ 6

หน้า