สื่อสิ่งพิมพ์

ธรรมนูญสุขภาพตำบลเมืองใหม่ ฉะเชิงเทรา
ธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองแหน ฉะเชิงเทรา
ธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองยาว ฉะเชิงเทรา
หนังสือเส้นทางสู่ความสมานฉันท์ ในระบบการดูแลสุขภาพ
หนังสือกระบวนการนโยบายสาธารณะ
หนังสือการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม:มิติใหม่ของการสร้างเสริมสุขภาพ
หนังสือสาระจากการบรรยายการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
หนังสือเส้นทางสุขภาพดี วิถีไท โดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
หนังสือแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559
งานศึกษาวิจัยเรื่อง การอภิบาลระบบสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย
ตัวชี้วัดสุขภาวะตามธรรมนูญสุขภาพชุมชน ต.ชะแล้
จดหมายข่าว สานพลัง ฉบับที่ 14

หน้า