สื่อสิ่งพิมพ์

ธรรมนูญสุขภาพตำบลบางกรูด ฉะเชิงเทรา
ธรรมนูญสุขภาพตำบลบางพระ ฉะเชิงเทรา
ธรรมนูญสุขภาพตำบลดงน้อย ฉะเชิงเทรา
ธรรมนูญสุขภาพตำบลเมืองใหม่ ฉะเชิงเทรา
ธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองแหน ฉะเชิงเทรา
ธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองยาว ฉะเชิงเทรา
หนังสือเส้นทางสู่ความสมานฉันท์ ในระบบการดูแลสุขภาพ
หนังสือกระบวนการนโยบายสาธารณะ
หนังสือการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม:มิติใหม่ของการสร้างเสริมสุขภาพ
หนังสือสาระจากการบรรยายการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
หนังสือเส้นทางสุขภาพดี วิถีไท โดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
หนังสือแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559

หน้า