สื่อสิ่งพิมพ์

หนังสือ ทศวรรษสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์
หนังสือ ทศวรรษสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
หนังสือ ทศวรรษสมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร
หนังสือ เส้นทางการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุทัยธานี
หนังสือ การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมัชชาฯเฉพาะพื้นที่
หนังสือ เหลียวหลัง แลหน้า สู่สมัชชาสุขภาพ ทศวรรษที่ 2
หนังสือ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2554
หนังสือ แนวทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายในขบวนการสมัชชาสุขภาพฯ
Thailand's HIA Development Report 2007-2008
หนังสือการ์ตูนรู้จักและเข้าใจ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ HIA Health Impact Assessment
ประกาศ คสช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ.2552
หนังสือปฏิญญาเชียงใหม่ ว่าด้วยการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

หน้า