สื่อสิ่งพิมพ์

หนังสือ เส้นทางการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุทัยธานี
หนังสือ การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมัชชาฯเฉพาะพื้นที่
หนังสือ เหลียวหลัง แลหน้า สู่สมัชชาสุขภาพ ทศวรรษที่ 2
หนังสือ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2554
หนังสือ แนวทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายในขบวนการสมัชชาสุขภาพฯ
Thailand's HIA Development Report 2007-2008
หนังสือการ์ตูนรู้จักและเข้าใจ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ HIA Health Impact Assessment
ประกาศ คสช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ.2552
หนังสือปฏิญญาเชียงใหม่ ว่าด้วยการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
หนังสือสู่การพัฒนาที่ไม่เบียดเบียนสุขภาพ ประกาศเขตควบคุมมลพิษ
หนังสือเรียนรู้โลกห่างไกลโรค กรณีศึกษาการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ
หนังสือเสียงสะท้อนสุขภาพ ประสบการณ์จริง 5 พื้นที่ 5 มุม

หน้า