สื่อสิ่งพิมพ์

Thailand's HIA Development Report 2007-2008
หนังสือการ์ตูนรู้จักและเข้าใจ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ HIA Health Impact Assessment
ประกาศ คสช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ.2552
หนังสือปฏิญญาเชียงใหม่ ว่าด้วยการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
หนังสือสู่การพัฒนาที่ไม่เบียดเบียนสุขภาพ ประกาศเขตควบคุมมลพิษ
หนังสือเรียนรู้โลกห่างไกลโรค กรณีศึกษาการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ
หนังสือเสียงสะท้อนสุขภาพ ประสบการณ์จริง 5 พื้นที่ 5 มุม
หนังสือแผนพัฒนาภาคใต้ ภายใต้เงาอุตสาหกรรม
หนังสืออนาคตระยอง เส้นทางสู่สังคมสุขภาพ
หนังสือ จากภัยคุกคามสู่การพัฒนาแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน
หนังสือเปลี่ยนไปเลย ชะตากรรมของเมืองเลยภายหลังจากการเข้ามาของเหมืองทอง
หนังสือฟ้าหลังพายุฝน ชีวิตคนมาบตาพุดไปต่ออย่างไร

หน้า