สื่อสิ่งพิมพ์

หนังสือ คืนชีวิต...ให้ทะเล (นครศรีธรรมราช)
หนังสือ เมล็ดพันธุ์สมิหลา (จังหวัดสงขลา)
หนังสือ เรื่องเล่าชาวสมัชชาสุขภาพ บทเรียนจากสมัชชาสงขลา
หนังสือ ทศวรรษสมัชชาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร
หนังสือ ทศวรรษสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์
หนังสือ ทศวรรษสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
หนังสือ ทศวรรษสมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร
หนังสือ เส้นทางการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุทัยธานี
หนังสือ การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมัชชาฯเฉพาะพื้นที่
หนังสือ เหลียวหลัง แลหน้า สู่สมัชชาสุขภาพ ทศวรรษที่ 2
หนังสือ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2554
หนังสือ แนวทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายในขบวนการสมัชชาสุขภาพฯ

หน้า