สื่อสิ่งพิมพ์

หนังสือ เรื่องเล่าชาวสมัชชาสุขภาพ บทเรียนจากสมัชชาสงขลา
หนังสือ ทศวรรษสมัชชาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร
หนังสือ ทศวรรษสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์
หนังสือ ทศวรรษสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
หนังสือ ทศวรรษสมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร
หนังสือ เส้นทางการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุทัยธานี
หนังสือ การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมัชชาฯเฉพาะพื้นที่
หนังสือ เหลียวหลัง แลหน้า สู่สมัชชาสุขภาพ ทศวรรษที่ 2
หนังสือ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2554
หนังสือ แนวทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายในขบวนการสมัชชาสุขภาพฯ
Thailand's HIA Development Report 2007-2008
หนังสือการ์ตูนรู้จักและเข้าใจ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ HIA Health Impact Assessment

หน้า