สื่อสิ่งพิมพ์

หนังสือ ฟาร์มสัตว์ ฟาร์ม(ความ)สุข Happy Animal Farm
หนังสือ ปลูกข้าวในนา ปลูกคุณค่าในชีวิต...
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สมัชชาสุขภาพครั้งที่ 2:เคล็ดลับการจัดประชุมที่ดี โดยนายแพทย์วิชัย
หนังสือสุขภาวะทางเพศ ด้วยหัวใจแห่งรัก สู่ความเข้าใจของสังคมไทย
หนังสือสมัชชาสุขภาพ เติมเต็มชีวิตแรงงานนอกระบบไทย
หนังสือก้าวย่างของ อปท. บนถนนสายสมัชชาสุขภาพ
หนังสือสื่อสร้างสรรค์ สารสร้างสุข การขับเคลื่อนการปฎิรูปสื่อเพื่อเด็ก และครอบครัว
หนังสือ ก้าวย่างและทางเดิน 2 เรื่องเล่าจากพื้นที่
หนังสือก้าวย่างและทางเดิน 1 เรื่องเล่าจากพื้นที่
หนังสือ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
หนังสือ ถึงเวลาต้องเข้าใจและแก้ไขความรุนแรงทางเพศ เอดส์ และท้องไม่พร้อม
คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

หน้า