สื่อสิ่งพิมพ์

หนังสือ ถมช่องว่าง ทางสุขภาพ ให้ช่วงชีวิตเรา
หนังสือพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
หนังสือชุดความรู้เชิงนโยบายจากประสบการณ์การพัฒนา เกษตรอินทรีย์ระดับชุมชน
หนังสือการพัฒนาดัชนีชี้วัด ความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ
หนังสือ ปฏิรูปสุขภาพ:ปฏิรูปชีวิตและสังคม เล่ม 3 บันทึกการปฏิรูประบบสุขภาพ เล่ม 3
หนังสือ เลขา รมต.(จำเป็น) ประสบการณ์และโอกาสการเรียนรู้ที่หาได้ยาก
หนังสือ ผลิตแพทย์นานาชาติ สังคมได้อะไร ?
คู่มือ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2553-2556
หนังสือ ปฏิเสธการรักษากับการดูแลในวาระสุดท้าย
หนังสือ ตั้งหลักก่อนตรวจ 20 ถาม-ตอบ
หนังสือ Getting to know health impact assessment
หนังสือ HIA for HPP Final Version (Thailand's recent experiences)

หน้า