สื่อสิ่งพิมพ์

หนังสือ ปฏิรูปสุขภาพ:ปฏิรูปชีวิตและสังคม เล่ม 3 บันทึกการปฏิรูประบบสุขภาพ เล่ม 3
หนังสือ เลขา รมต.(จำเป็น) ประสบการณ์และโอกาสการเรียนรู้ที่หาได้ยาก
หนังสือ ผลิตแพทย์นานาชาติ สังคมได้อะไร ?
คู่มือ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2553-2556
หนังสือ ปฏิเสธการรักษากับการดูแลในวาระสุดท้าย
หนังสือ ตั้งหลักก่อนตรวจ 20 ถาม-ตอบ
หนังสือ Getting to know health impact assessment
หนังสือ HIA for HPP Final Version (Thailand's recent experiences)
หนังสือ Deliberative Action:Civil Society and Health Systems Reform in Thailand
หนังสือ Rules and Procedures for the HIA
หนังสือ Notification of the MONRE
หนังสือ National Health Act B.E. 2550 (2007)

หน้า