ภาษาไทย English
ถึงเวลาทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
ท่านสามารถร่วมแสดงความเห็นได้ตามรายหมวดต่างๆ ดังนี้
ส่งเด็กเมืองไปอยู่ป่า ค้นคุณค่าคนปกาเกอะญอ
โรงเรียนรุ่งอรุณ ซึ่งเป็นโรงเรียนทางเลือกจึงได้เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้น ม.4 ได้ทำการศึกษาวิถีชีวิตจริงของผู้คนโดยการพานักเรียนไปใช้ชีวิตร่วมกับชาวปกาเกอะญอที่หมู่บ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่...
เมื่อมีการทำหนังสือแสดงเจตนาไว้แล้ว ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนา (ผู้ป่วย) ควรเก็บรักษาหนังสือนี้ไว้เอง รวมถึงมอบสำเนาหนังสือดังกล่าวที่รับรองความถูกต้องแล้วให้แก่แพทย์
เจ้าของไข้ คนในครอบครัว หรือญาติใกล้ชิด พยาน และบุคคลใกล้ชิดที่ไว้วางใจ...
สังคมสูงวัย
วีดิทัศน์ชุดนี้ จัดทำโดย สภาปฎิรูปแห่งชาติ และ สสส. เพื่อ สื่อสารแก่สังคมถึงการก้าวเข้าสู่ สังคมสูงวัย ที่จะกระทบกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งเรื่องสังคม และเศรษฐกิจ โดยวดิทัศน์ ชิ้นนี้ได้กล่าวถึง ที่มาที่ไป และ ผลกระทบที่คาดว่าจะมาพร้อมกับสังคมผู้สูงวัย

คสช./คบ.

   คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเคาะผ่าน ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับใหม่ เตรียมเสน...

คุยกับเลขาฯ

   เมื่อปลายเดือน กพ.59 รมว.สธ. (ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร) เชิญผู้บริหาร สช.,สปสช.,สวรส.,สสส.,สรพ.,สพฉ. พร้อมกับปลัด กสธ.,รองปลัดฯ และทีมบริห...
09/03/2016

รู้จักสช.

สช.กับประมวลจริยธรรมว่าด้วยค่านิยมร่วม
   โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยค่านิยมร่วม วินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2553...
รายงานการประชุมวิชชาการ 9 ปี
สูจิบัตร งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8
สังฆะเพื่อสังคม
รายงานความก้าวหน้าตามมติ
จดหมายข่าวสานพลัง เดือนกุมภาพันธ์
จดหมายข่าวสานพลัง เดือนมกราคม
จดหมายข่าวสานพลัง เดือนธันวาคม
จดหมายข่าวสานพลัง เดือนพฤศจิกายน
จดหมายข่าวสานพลัง เดือนตุลาคม
พฤ อา
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31