พันธกิจ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
29/01/15 Thu
HIA ในระดับชุมชนและท้องถิ่น พิมพ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำลังอยู่ในกระแสการกระจายอำนาจสู่ชุมชน ซึ่งเป็นเสมือนพื้นที่ขนาดเล็ก ที่มีศักยภาพในฐานะเป็นหน่วยการปกครองขนาดเล็กที่สามารถริเริ่มสร้างกระบวนการแสวงหาความรู้ แสวงหาความร่วมมือ ตลอดจนแสวงหาแนวทางการใช้ประโยชน์สูงสุดของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เป็นการริเริ่มให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในสังคม ที่จะร่วมตัดสินใจในประเด็นสาธารณะที่กำลังจะเกิดขึ้น จะมีผลกระทบอย่างไรต่อสุขภาพของคนในชุมชน และแนวทางใด ทางเลือกใดจะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับการสร้างเสริม และคุ้มครองสุขภาพของคนในชุมชน

HIA เป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสามารถประยุกต์ใช้เพื่อสร้างและผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในระดับท้องถิ่นได้ โดยต้องอาศัยการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างหรือเพิ่มความตระหนักในคุณค่าของสุขภาพ สนับสนุนข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางสุขภาพ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และนำเสนอทางเลือกในการส่งเสริมสุขภาพผ่านการกำหนดนโยบาย

โดยแนวทางการพัฒนาระบบ HIA ในอนาคต ควรมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการใช้ระบบ HIA และการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในระดับท้องถิ่น และการขยายผลการประยุกต์ใช้ระบบ HIA สู่การกำหนดนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น รวมถึงการประยุกต์ใช้ HIA ในการเป็นเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการกำหนดและการบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ทั้งนี้ โดยมีกรมอนามัย และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ และมีสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และภาคประชาสังคมต่างๆ เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินการ

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ HIA ในระดับชุมชนท้องถิ่น เช่น HIA กรณีโครงการเหมืองหินและโรงโม่หิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน, HIA กรณี การจัดการน้ำโดย อบต.บางระกำ จังหวัดนครปฐม, HIA กรณี กระบวนการเรียนรู้เรื่อง สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตำบลทุ่งทอง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นต้น

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 03 สิงหาคม 2009 เวลา 16:33 น.
 
viagra e simili achat viagra europe generico de viagra compra
cheap download microsoft office 2010 standard buy windows 7 vlk autodesk autocad lt 2014 download
  • cheapest 2010 office upgrade buying flash cs5.5 windows 7 home premium 64 bit oem
  • super kamagra online bestellen sildenafil generico in italia levitra prezzi
  • cialis generika apotheke kamagra generika beställa viagra på nätet
  • price of photoshop cs5 extended cost to upgrade project 2007 to 2013 cheapest microsoft windows xp home edition
    adobe cs6 oem download download office 2007 pro plus cheapest microsoft office 2010